Nyitvatartás

Főiroda (Frankel Leó u. 47.)
hétfőtől péntekig 10.00-18.00,

május-szeptember 15-ig szombaton 10-13-ig

Pesti iroda (Nádor u. 26.): H-P 09.00-17.00

Personal Tours
 
 
 
 
Főoldal

FOGLALJON és FIZESSEN ONLINE!

Tudja, hogy utazását online is lefoglalhatja és azonnal ki is fizetheti? Rendszerünk segítségével tájékozódhat a szabad helyekről, azonnal kiszámolhatja nyaralása árát és már foglalhatja is! Kattintson az ártáblázatban a jobb oldali oszlopban található "KALKULÁCIÓ" gombra és megkapja az ajánlat pontos végösszegét vásárlási kényszer nélkül! Használja ki az online foglalás/fizetés előnyeit, foglalja le útját otthonról, kényelmesen!

HÍRLEVÉL AKCIÓKRÓL!

Hetente kétszer hírlevélben értesülhet a legfrissebb akciós ajánlatokról! Iratkozzon fel most!
Budapest Airport
Repteri parkolás
Romantikus strandregények a Personal Tours ajánlásával:
Emri Nóra

Utazási feltételek

nyomtatgomb.png

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁFA nyilatkozattal)

 

 

 A Personal Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.(székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 47., tel: 225-1787, cégjegyzékszám:01-09-697584, adószám: 12667873-2-41, számlaszám:10300002-10609991-49020017, nyilvántartási szám: R-1184/95) mint utazásszervező (a továbbiakban: Personal Tours) az általa szervezett utazásokra a Ptk. 4l6§, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az alábbiak szerint szerződik az utassal:

1. Az utazási szerződés

a, Az Utas felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Personal Tours által kiadott utazási ajánlatban, illetőleg tájékoztatóban (a továbbiakban

együttesen:utazási ajánlat) ismertetett és a jelen szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket a hasznos tudnivalókkal együtt –

teljes egészében és részleteiben is – megismerte, melyeket magára nézve kötelezőnek fogad el. A Personal Tours vállalja, hogy a jelen

szerződésben és az utazási ajánlatban foglalt feltételek és körülmények esetleges változása esetén az Utast erről írásban és a változás

bekövetkeztét követően, haladéktalanul értesíti.

b, Az utazási szerződést érvényesen csak írásban lehet megkötni mindkét fél aláírásával és az Utasnak át kell adni.Az utazási szerződés

létrejön, amennyiben az utazást az Utas megrendelte, a részvételi díj meghatározott részét befizette, a Personal Tours a megrendelést

elfogadta, nyilvántartásba vette és írásban visszaigazolta.

Amennyiben az utas az utazást akár a Personal Toursnál, akár valamelyik partner irodájában (utazásközvetítő útján) foglalja le, az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az előleg vagy a teljes részvételi díj a Personal Tours számlájára beérkezett.

c, Online történő megrendelés esetén az Utas internetes megrendelésével egyidejűleg elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, melynek mellékletét képezi a Hasznos Tudnivalók kiegészítés. Ez esetben a felek közti szerződés az 1/b pontban foglaltak szerint jön létre. A visszaigazolást követően az Utas a megrendelésétől kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek 3/d pontjában foglaltaknak megfelelően állhat el.

d, Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, továbbá a Kormányrendelet 13. § (1) bek. a)-k) és 14. § a)

d) pontjában felsoroltakat, a Personal Tours által közétett tájékoztató (programfüzet, a Personal Tours honlapja, egyedi ajánlat, továbbiakban együttesen: programfüzet), és/vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

A Personal Tours a programfüzetben foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja, jogosult a 3/d pont szerint az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni (azonos kategórián belüli változtatás joga), melyről az utast tájékoztatja. Amennyiben az Utas az ily módon történő és ahhoz kapcsolódó részvételi díj változtatást elfogadja, úgy a felek jelen szerződést ennek megfelelően módosítják.

e, Ha nem az Utas személyesen, hanem nevében megbízott személy jár el, a Personal Tours nem köteles vizsgálni az eljáró személy képviseleti jogosultságát. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek a szerződést kötő személyt terhelik és a jogok a harmadik személyt, az Utast illetik meg.

f, A szerződés megkötésekor mindig annak az úti okmánynak a pontos adatait szükséges megadni, amellyel az utas az utazáson részt vesz ( teljes név, minden keresztnév). Pontatlan adat esetén módosítás 5.000 Ft/fő ellenében lehetséges.

g, A Personal Tours a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat kizárólag a törvényi előírásoknak és jogszabályoknak, illetve a foglaláshoz kapcsolódó partner elvárásának megfelelően továbbítja és őrzi meg. Azokat harmadik félnek marketing célból sem szolgáltatja ki és nem is használhatja fel.

2. A részvételi díj

a, A részvételi díjak többnyire kétágyas elhelyezés esetén egy személyre értendők és a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazzák. Általában nem tartalmazza az illetékek, üdülőhelyi díjak, különböző belépők, fakultatív programok árát.

b, A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és az érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel.

c, Personal Tours 1.000 Ft/fő foglalási díjat számít fel, amely a részvételi díjon felül fizetendő. Az utazásra vonatkozó bármely módosítás esetén az Utasnak 5.000 Ft/fő technikai bonyolítási díjat kell fizetnie. Az időpont módosítás lemondásnak számít.

d, Az Utas, azaz megrendelő az a személy, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az Utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére kéri (pl. céges számla), a szolgáltatás árára plusz 27% ÁFÁ-t kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet. Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem továbbértékesítésre) vásárolja, akkor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni. Minden természetes és jogi személy, aki az utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot tesz, hogy nem adóalanyként (utasként) vagy adóalanyként, de saját névre és javára (utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem utasként) köti a szerződést. A nyilatkozatot közvetlenül a Personal Tours-nál vagy annak ügynökénél teheti.

e, A Personal Tours fenntartja magának a jogot az üresen maradt férőhelyek kedvezményes értékesítésére. A részvételi díj ily módon történő csökkentése a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Jelentkezéskor - ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik - a részvételi díj és a kapcsolódó költségek 40 %-a a befizetendő előleg. Amennyiben a teljes összeg a 10.000 Ft-ot nem éri el vagy a jelentkezés 30 napon belül történik a teljes részvételi díj fizetendő.

f, A teljes részvételi díj hátralékát az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal - kivéve, ha az utazási szerződés a külföldi közreműködő által kikötött korábbi határidőt tartalmaz - az utas köteles az iroda vagy a Personal Tours megbízottjaként eljáró partneriroda pénztárába számlát helyettesítő okmány ellenében befizetni vagy a megadott bankszámlára átutalni. Erről külön értesítést az iroda nem küld a megrendelőnek. Ha a megadott határidőig a Personal Tours számlájára a teljes részvételi díj nem érkezik meg, az iroda az utat lemondottnak tekinti, és az Utast törli a részvételre jelentkezők listájáról.

3. Az utazási szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei

a, A programfüzet szerkesztése 2017. december 22-én lezárult. A Personal Tours a részvételi díjat legkésőbb az indulást megelőző 20. napig emelheti fel az arra okot adó körülmény (jelentős devizaárfolyam-, illeték, adóemelkedés) esetében arányosan a Kormányrendelet 6. § (1) bek. a)-c) pontjai alapján. A Personal Tours programfüzetében szereplő árak 1 EUR = 315 HUF árfolyamig érvényesek. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást az iroda jogosult a részvételi díjak tekintetében érvényesíteni. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat, a felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerződést. Költségmentesen elállhat a szerződéstől akkor is, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatja (nem minősül lényeges változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, közlekedési eszköz típusváltoztatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás és a menetrendváltozás). Az Utas ilyen esetben a befizetett összegen felül az adott időre eső jegybanki kamatra is igényt tarthat.

b, A Personal Tours az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat.

c, Amennyiben az utazás vis major okok miatt elmarad, vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Vis major okok lehetnek: háború, természeti csapás, járvány, sztrájk, politikai változás, bizonyos légi utak megszűnése, forgalom ideiglenes lezárása, stb. Az ezek miatt jelentkező többletköltségek az utast terhelik, de a befizetett részvételi díj arányos részét a Personal Tours visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek állásfoglalásai az irányadók.

d, Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás a Personal Tours irodájába beérkezett. Az időpont módosítás lemondásnak számít.

A Personal Tours foglalásonként, repülővel történő utazás esetén 10.000 Ft, busszal/egyénileg történő utazás esetén 5.000 Ft adminisztrációs költséget kalkulál a részvételi díjba, de 60 napon kívüli lemondás esetén az utas ezt az összeget nem kapja vissza.

Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a Personal Toursnak a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:  az utazást megelőző 60-46 nap közötti elállás esetén a részvételi díj 10%-a, 45-31. nap között a részvételi díj 20%-a, 30-22.nap között a részvételi díj 40%-a, 21-15. nap között a részvételi díj 60%-a, 14-8. nap között a részvételi díj 80%-a, 7 napon belül a részvételi díj 100%-a. Kivéve olaszországi szálláshelyek foglalása esetén, amikor  a határidők az alábbiak szerint alakulnak: az utazás lefoglalásának napja és az utazást megelőző 30. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 20%-a, 29-11. nap között a részvételi díj 75%-a, 10 napon belül a részvételi díj 100%-a.

Egyedi esetekben a bánatpénz összegének megállapításához szükséges határidők a fentiektől eltérhetnek, ez esetben a konkrét szálláshelyre vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza.

Amennyiben az utazási szerződés utazás rovatában menetrendszerinti repülőgép megjelölés szerepel, vagy az utazási iroda úgy tájékoztatja az utasokat, hogy az utazásuk menetrendszerinti repülőgéppel történik, az alapszerződés a következőképpen módosul:

A menetrendszerinti repülőjegyek árának visszatérítésére az egyes légitársaságok által kiadott szabályok vonatkoznak, ugyancsak ezek irányadóak a módosítási költségek felszámításakor is.

e, A Personal Tours által szervezett utakhoz kötelező az útlemondási biztosítás (Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe) megkötése, melynek összege a részvételi díj 1 %-a, így hatósági vagy orvosi igazolás alapján az Utas köteles az utazásképtelenség bekövetkeztétől számított 2 munkanapon belül az útlemondási szándékot az utazási irodánál írásban bejelenteni. Az Utas a kárbejelentő nyomtatványt és a kárbejelentést alátámasztó igazolásokat a biztosítónak eljuttatja, majd a 20 % önrész levonása után a biztosító a bánatpénzt visszatéríti.
Az utas az útlemondási biztosítás szabályzatát megismerte és az azzal kapcsolatos tájékoztatást megkapta.

Ugyancsak kötelező, hogy mindenki BBP (baleset, betegség, poggyász) biztosítással rendelkezzen. Ez a Personal Toursnál akövetkező árakon köthető:Classic 565-, Premium 740 -, Privilege 950 Ft/fő/nap.Esetleges kárigényüket csak a káreset helyszínén felvett jegyzőkönyv benyújtásával, illetve a biztosítási feltételek betartásával téríti a biztosító.

f, Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vesz igénybe, úgy más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

g, A szerződés hibás teljesítése esetén az utas panaszát, a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban nyújthatja be a Personal Tours irodájánál. Az utast az utazásszervező hibás teljesítése esetén is együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki és bíráljuk el jogosságát, ha azt az utas a helyszínen már bejelentette az idegenvezetőnek vagy az arra illetékesnek. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő/szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek példányát. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A benyújtott kárigény megválaszolásának határideje: max. 30 nap.

h, A repülőutakkal kapcsolatosan (charterjáratok is) az utas tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei a Personal Tours Utazási Irodával kötött utazási feltételek részeivé válnak, előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, az útipoggyász súlya max. 15-20 kg lehet, a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie, a repülőjárat kiesése vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelezettsége az utasok szállításáról gondoskodni. Az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért a Personal Tours felelősséget nem vállal.

Az utas tudomással rendelkezik arról, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező utazási szolgáltatás keretében igénybe vett menetrend szerinti vagy charter légi utazás során a beszállás megtagadása, járattörlés, jelentős időtartamú késés miatt sérelmet szenved, poggyászkár, baleseti sérülés éri, úgy panaszt haladéktalanul a járatot működtető légitársaságnál teheti meg. Az utas tudomásul veszi, hogy az ilyen kárigények érvényesítése vonatkozásában a 261/2004. EK rendelet irányadó, és hogy a Personal Tours a felelősséget ezen kárigények vonatkozásában kizárja.

4. További feltételek

a, Ha az utas az utazás során a programban nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát köteles a helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a kinti fakultatív jelentkezésekre és a belépőjegyekre is. Amennyiben a fakultatív kirándulás részvételi díját irodánkban már jelentkezéskor befizette és kellő létszám hiányában a program elmarad, annak részvételi díját hazaérkezése után 5 napon belül a Personal Tours visszatéríti, ezen túlmenően azonban semmiféle kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

b, Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (úti okmány, vízum, vám, deviza, egészségügyi) előírásokat, jogszabályokat betartani. Tanácsos, ha ezekről az utazás előtt az adott ország konzulátusán tájékozódik. Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az utas nem jelenik meg az út indulásakor. Várakozási idő buszos utazásoknál 15 perc.

c, A Personal Tours az utas megbízásából más utazási iroda árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást szervező iroda utazási feltételei az érvényesek A Personal Tours a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utas tájékoztatásában mulasztás terheli. Egyebekben a Polgári Törvénykönyv és a Kormányrendelet rá vonatkozó szabályai érvényesek.

d, Egyedi megrendelés esetén az utas foglalási, szervezési, bonyolítási költséget köteles fizetni, melynek összege a külföldi részvételi díj 10%-a, de minimum 5.000 Ft. Ilyen esetben a szervező csak azért felel, ha nem a megrendelő utasításai szerint jár el.

e, A Personal Tours az utasok biztonságát szolgáló, jelenleg érvényben lévő 265/2001. (XII.21.) kormányrendelettel előírt vagyoni biztosítékra a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe -nél (1139 Budapest, Váci út 99. T:460-1400) kötött biztosítást. Kötvényszám: 990 0000109,   összege: 134.150.000 Ft, területi hatálya a Personal Tours által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, célja az utazásszervező tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

f, A Personal Tours Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Alulírott jelen szerződés aláírásával az ÁFA tv. 206§(1) bekezdés C, pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy a Personal Tours Kft. szervezésében induló utazási szolgáltatást:

         nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe, (magánszemélyként) vagy

         adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe, (cégnévre való számlázás)

         adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe. (cégnévre való számlázás, a teljes szolgáltatást 27%-os ÁFA terheli)

 

_______________, 20__.__.__                                                                                           _____________________________

                                                                                                                                                     Utas aláírása

 

 

 

 

2018. Personal Tours. Minden jog fenntartva!