Nyitvatartás

Főiroda (Frankel Leó u. 47.)
hétfőtől péntekig 10.00-18.00,

május-szeptember 15-ig szombaton 10-13-ig

Pesti iroda (Nádor u. 26.): H-P 09.00-17.00

Personal Tours
     
Főoldal

FOGLALJON ONLINE!

Tudta, hogy utazását már online is lefoglalhatja? Rendszerünk segítségével tájékozódhat a szabad helyekről, azonnal kiszámolhatja nyaralása árát és már foglalhatja is! Kattintson az ártáblázatban a jobb oldali oszlopban található "KALKULÁCIÓ" gombra és megkapja az ajánlat pontos végösszegét vásárlási kényszer nélkül! Használja ki az online foglalás előnyeit, foglalja le útját otthonról, kényelmesen!

HÍRLEVÉL AKCIÓKRÓL!

Hetente kétszer hírlevélben értesülhet a legfrissebb akciós ajánlatokról! Iratkozzon fel most!
Budapest Airport

Mesebeli India I **** - India /

Mesebeli India I

Utazás

Menetrend szerinti repülő­jára­tokkal Delhibe és vissza (egyszeri át­szál­lás­sal). Indi­ában lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Az Arany Három­szög városai 200-250 km-re van­nak egy­mástól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást jelent.

Figyelem: Indiában a turista­buszok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre hasz­nált buszok­nál, de számít­sanak rá, hogy a szín­vo­na­luk elmarad a Fe­hér­vár Travel autó­buszos utazá­sain meg­szo­kott járművekétől.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás

Félpanzió a 2. nap vacsorájától a 9. nap reg­ge­li­jéig (7 büfé­reg­geli, 7 bü­fé­va­cso­ra). Ter­mé­sze­te­sen a repülő­gépen is szol­gál­nak fel a napszak­nak megfe­lelő étkezést.

India Földünk második legné­pesebb országa, ahol a népsű­rűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát meg­járt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint ami­lyen koráb­ban volt. Túl nagyok az ellen­tétek: a pompás palo­ta­együt­tesek, a mo­nu­men­tá­lis várkas­té­lyok, a csodá­latos mű­em­lékek mellett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok koldus, a falvak évszá­zadok óta válto­zatlan élet­for­mája. Az euró­pai utas számára szokatlan a vallások sokfé­le­sége: hinduk, moha­me­dánok, szikhek, keresz­té­nyek élnek egymás mellett – a budd­hizmus szülő­földjén.
Kevesen tudják, India a XXI. század első évti­ze­dében Földünk egyik leggyor­sabban fejlődő or­szá­ga volt, a gazda­sági növe­kedés többször is megha­ladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 leg­na­gyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indi­aiak egy­har­mada ma már közel euró­pai szín­vo­nalon él.
Körutazásunk legfőbb állo­másait India 3 leg­lá­to­ga­tot­tabb városa jelenti: a tör­té­nel­mi emlé­kekben rend­kívül gaz­dag főváros, Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; vala­mint Jaipur, mely a lát­ni­va­lók­ban leggaz­dagabb tarto­mány, Rajasthan szék­helye. Ez a 3 város alkotja az úgy­ne­vezett Arany Három­szöget.
Indiai utazása­inkat a novem­bertől márci­usig terjedő idő­szakban bonyo­lítjuk le, amikor az esőnek nagyon kicsi a való­szí­nű­sége, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek pedig még elfo­gad­ha­tóak a vá­ros­né­zé­sekhez. Ápri­listól aztán már gyakran előfor­dul, hogy a hőmérő higany­szála 40 fok fölé emelkedik.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhibe.

2. nap: Mathura

Érkezés India főváro­sába a kora délelőtti órákban, majd to­vább­uta­zás Agra irányá­ba. Kora délután pihenő Mat­hu­rában, a hindu­izmus egyik leg­fon­to­sabb za­rán­dokhelyén, Krishna szüle­tési helyén. Láto­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (3 éj).

3. nap: Gwalior

Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi han­gu­latú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai egé­szen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palo­tákat őriz­nek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 10.500 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikand­rában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása következik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boz­nak” is szokták nevezni).
A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A le­nyű­gö­ző méretű, fehér már­vány­ból készült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palota­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se.
Délután, mielőtt megér­ke­zünk Jaipurba, lá­to­ga­tást teszünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az akkori jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­sé­gének, Sisodiának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur

Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsaszínű” városban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-sza­racén stílusban épült Albert Hallnál. A renge­teg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palo­ta­együt­tesét, a régi India fej­lett csilla­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­ri­umot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utób­biba is lesz idő bemenni, amire ál­ta­lá­ban csak kevés turis­ta­cso­portnak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem marad­hat ki a programból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ra­munk Gaitor (művészi ural­ko­dói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál; a festői tavi kas­tély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Amber-erődpa­lotára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb kerekes ágyúja.

7. nap: Amber-erődpalota, Delhi (Bahai-temp­lom)

Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lota, amely a ma­ha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül ren­geteg kincset rejt, való­ságos pa­ra­di­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tartal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot ele­fánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára kb. 10 USD/fő.
Az erődpalota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe. Delhi külvá­ro­sában meg­néz­zük a város egyik leglát­vá­nyo­sabb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Szál­lás Delhiben (2 éj).

8. nap: Delhi

Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, mely­nek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Par­la­ment, Elnöki palota, Humayun mauzó­leuma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).

9. nap:

Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Buda­pest­re a késő délutáni órákban.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­kedést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A helyszínen borra­valót illik adni a gépko­csi­ve­ze­tőnek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként össze­sen kb. 25 dollárra kell számítani.

Vízumdíj:Kb. 50 USD

Belépődíjak

A belépők összege kb. 110,- USD (a gwaliori belépődíjakkal együtt)

Hasznos tudnivalók

Időjárás: Az ország általunk meglátogatott vidékein a száraz évszak októbertől májusig tart, eső ilyenkor nem várható, a folyamatos napsütés jellemző. A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai Delhi környékén a következők:
október: 33 °C / november: 29 °C / december: 22 °C / január: 21 °C / február: 23 °C / március: 30 °C / április: 36 °C / május: 39 °C.
Agrában és Rajasthanban 1-2 fokkal magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani.
Egészségügyi előírások: Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot tehet valamilyen szúnyogriasztó készítmény, illetve gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Tudomásunk szerint az Arany Háromszög mentén malária elleni gyógyszerre, valamint Hepatitis B és hastífusz elleni védőoltásra nincs szükség, de a biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot.
Időzóna: Magyarországhoz képest plusz 4,5 óra.
Repülési idők: Európából Delhibe a repülőút hossza 8-9 óra.
Útlevél: Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Vízum:A vízum pontos díjáról és a vízumügyintézés menetéről az Indiai Nagykövetség határoz, irodánk a lehetőségekhez mérten maximálisan segítséget nyújt az ügyintézésben. Erről bővebb tájékoztatást kb. 1 hónappal indulás előtt küldünk utasainknak.
Megjegyzés: Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot.
Cím: Budapest IX. kerület, Albert Fló

 

EGYEDÜL UTAZNA ? HA VÁLLALJA A TÁRSÍTÁST, AKKOR NEM KELL EGYÁGYAS FELÁRAT FIZETNIE ! ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁINKBAN !

AZ ÚT FOGLALÁSA ELŐTT, KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJON AZ AKTUÁLIS SZABAD HELYEK FELŐL IRODÁNKBAN ! EGYES IDŐPONTOKRA CSAK VÁRÓLISTÁRA LEHET JELENTKEZNI!

 

 
indulás nap/éj ellátás ár
2017.11.05 9/7 Félpanzió 214 000 Ft kalkuláció
2017.11.12 9/7 Félpanzió 214 000 Ft kalkuláció
2017.11.26 9/7 Félpanzió 214 000 Ft kalkuláció
2017.12.03 9/7 Félpanzió 214 000 Ft kalkuláció
Indulás: 2017.11.05
Nap/éj: 9/7
Ellátás: Félpanzió
Ár: 214 000 Ft
kalkuláció
Indulás: 2017.11.12
Nap/éj: 9/7
Ellátás: Félpanzió
Ár: 214 000 Ft
kalkuláció
Indulás: 2017.11.26
Nap/éj: 9/7
Ellátás: Félpanzió
Ár: 214 000 Ft
kalkuláció
Indulás: 2017.12.03
Nap/éj: 9/7
Ellátás: Félpanzió
Ár: 214 000 Ft
kalkuláció
/user_images/utak_37403864_187_agra.jpg
/user_images/utak_37403865_187_amber.jpg
/user_images/utak_37403866_187_bahai-templom.jpg
/user_images/utak_37403867_187_delhi.jpg
/user_images/utak_37403868_187_delhi2.jpg
/user_images/utak_37403869_187_erod_latkep.jpg
/user_images/utak_37403870_187_fatehpur_palotaegyuttes.jpg
/user_images/utak_37403871_187_fatehpur_sikri.jpg
/user_images/utak_37403872_187_jaipur.jpg
/user_images/utak_37403873_187_maharadzsa_palota.jpg
/user_images/utak_37403874_187_narayan-templom.jpg
/user_images/utak_37403875_187_narayan-templom2.jpg
/user_images/utak_37403876_187_palotakomplexum.jpg
/user_images/utak_37403877_187_utcai_arus.jpg

2017. Personal Tours. Minden jog fenntartva!