Nyitvatartás

Főiroda (Frankel Leó u. 47.)
hétfőtől péntekig 10.00-18.00,

május-szeptember 15-ig szombaton 10-13-ig

Pesti iroda (Nádor u. 26.): H-P 09.00-17.00

Personal Tours
   
Főoldal

FOGLALJON ONLINE!

Tudta, hogy utazását már online is lefoglalhatja? Rendszerünk segítségével tájékozódhat a szabad helyekről, azonnal kiszámolhatja nyaralása árát és már foglalhatja is! Kattintson az ártáblázatban a jobb oldali oszlopban található "KALKULÁCIÓ" gombra és megkapja az ajánlat pontos végösszegét vásárlási kényszer nélkül! Használja ki az online foglalás előnyeit, foglalja le útját otthonról, kényelmesen!

HÍRLEVÉL AKCIÓKRÓL!

Hetente kétszer hírlevélben értesülhet a legfrissebb akciós ajánlatokról! Iratkozzon fel most!
Budapest Airport
Romantikus strandregények a Personal Tours ajánlásával:
Emri Nóra

Peru- az inkák öröksége **** - Peru / Machu Picchu

Peru- az inkák öröksége

Utazás

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülő­járatokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal. (Megjegyzés: Cuzco kör­nyé­kén a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek ál­ta­lá­ban nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy magasság miatti ala­csonyabb hőmér­sékletek követ­keztében erre több­nyire nincs is szükség.)

Szállás

8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj­sza­ka (Nazcában) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió – 10 büfé­reg­geli, 10 főétkezés (va­csora vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy főét­kezés).

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasz­talatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülő­járaton a Limába érkezés előtt szol­gálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való haza­uta­zás napján még egy ebédet bizto­sítunk utasainknak.

Program:

1. nap: Lima

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő sze­rint az esti órákban, transzfer a szállo­dába (1 éj). Szállá­sunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mira­flores-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek

Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajó­kirán­dulás a Ballestas-szige­tekhez, ahol pingvinek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben delfinek is elő­bukkan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Nazcá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek

A ti­tok­za­tos Nazca-vonalak eredetét a tudósoknak a mai napig nem sikerült tisztázni. A sivatagba rajzolt óriási geometriai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méte­resek. A Pán­amerikai ország­út melletti ki­lá­tó­to­rony­ból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­mányoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről.
A fakultatív program ára: 38.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­veze­tékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csator­nákból álló rendszert és a hozzájuk tartozó kör alakú kőépít­ménye­ket (kutakat) egykoron a nazcák építették véde­kezésül a sivatagi éghajlat miatti ál­lan­dó víz­hiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút

Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irány­ba a világ egyik leghíresebb útvonalán, a Pán­ame­rikai ország­úton, amely az ame­rikai konti­nensen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Útköz­ben több­ször keresz­tezünk termékeny folyó­völgyeket, ame­lye­ket az Andok víz­gyűjtő terüle­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb váro­sába, majd a szállo­dai szobák elfog­lalása (1 éj).

5. nap: Arequipa

Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Kata­lin-kolos­tor, Dél-Ame­rika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) területen fekvő, magas falakkal kör­be­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták számára egyfajta idő­uta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismerkedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápolnája olyan szép, hogy Arequipa Sixtus-kápol­nájának nevezik), Carmen Alto kilátó­pont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval összekötő ország­úton. Az Andok hegységen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotószünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno váro­sában (2 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Sillustani, Puno

Félnapos hajó­ki­rán­du­lás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indiánok éle­tével. Fő tevé­keny­sé­gük a halászat, illetve az aján­dék­tár­gyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
A délutáni programunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A kö­ze­li Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú te­met­kezési épít­mények Peru leg­fon­to­sabb törté­ne­lem előtti korból származó emlékei közé tartoznak.

7. nap: Raqchi, Andahuaylillas

Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fennsíkon keresztül. Útközben a kö­vet­ke­ző ne­ve­zetes­sé­geket tekintjük meg: Raqchi (egy nagy inka város romjai), Andahuaylillas (bájos andesi falu, templomában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuzcó­ban (3 éj).

8. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)

Egész napos kirándulás pano­rámatetős vonattal Föl­dünk talán leglátvá­nyosabb romváro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végál­lomástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kis­buszokkal viszik a turistákat a 400 méterrel feljebb lévő rom­terület bejá­ratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó folyó, a buja nö­vény­zet és a ti­tok­za­tos inka romok látványa min­den perui kör­utazás csúcs­pontját jelentik.

9. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco

Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyé­be, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban lá­to­ga­tás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (citadella Cuzco felett óriási építő­kövekből).
Cuzco az egykori Inka Birodalom fővárosa volt. Ma­nap­ság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­ke­ken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos épüle­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a műkin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Nap­temp­lo­má­nak meg­te­kin­té­se jelentik.

10. nap: Lima

Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­poliszában. Elő­ször a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sírká­polná­jával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kombákkal stb., majd a város két előkelő negyedével is­mer­ke­dünk (San Isidro és Mira­flores negyedek).
Befejezésül lá­to­ga­tást teszünk a híres Arany­múze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett arany­műves­ségé­nek alkotásait mutatják be. Ezen kívül kerámiák, régészeti textíliák, múmiák és fegyverek is láthatóak. Szállás Limában (1 éj).

11. nap: Lima

Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régé­szeti és Antro­pológiai Múzeum megte­kinté­sével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagyszerű össze­foglalását adja a Peruban látottaknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segít­ségével.
Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyu­gat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonat­jegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 10 főét­kezést, a csomag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pődí­jakkal, valamint a helyi ide­gen­vezetők és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jének költ­ségeit.

Belépődíjak

A részvételi díjak tartalmazzák a belépődíjakat.

Hasznos tudnivalók

Időjárás: Peruban az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. A napsütés ereje az itthoninál erősebb, hiszen Peru sokkal közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Magyarország.
A meglátogatott helyek jó része a Csendes-óceán közelében, az Andok nyugati peremén fekszik (Lima, Nazca, Arequipa, Chiclayo, Trujillo). Ezeken a helyeken sivatagi éghajlat van, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali csúcshőmérsékletek Lima környékén 20-25 °C körül mozognak. Azért nem több, mert a Déli-sark felől jövő Humboldt-áramlás hűti a partvidék levegőjét. Limában április közepétől november közepéig jellemző, hogy vastag felhőzet van a város felett, ez gyakran enyhe köddel párosul. Az észak-perui Chiclayóban és Trujillóban ez a felhőtakaró már nem jellemző, és az Egyenlítő közelsége miatt a hőmérséklet általában magasabb pár fokkal, mint Limában. A dél-perui Arequipát nevezik az örök tavasz városának is, egész évben 20 °C körüli nappali csúcshőmérsékletek és napsütés a jellemző. Az Andok fennsíkon (Puno, Cuzco, La Paz és környékük) a 3000 méter feletti magasság miatt a nappali csúcshőmérsékletek egész évben 17-20 °C körül alakulnak, de késő estére a hőmérséklet akár 10 °C alá is csökkenhet. Az esős évszak az ottani nyár, tehát kb. a november végétől április elejéig terjedő időszak. A legtöbb csapadék januárban és februárban hullik, ezért akkor nem szervezünk perui utazást.

Egészségügyi előírások, tanácsok: Peruban védőoltásra nincs szükség. A meglátogatott helyek egy része 3000 méter feletti magasságban található (Puno, Cuzco, La Paz és környékük). Ebben a magasságban a levegő kisebb oxigéntartalma ún. magassági betegséget idézhet elő. Javasoljuk, hogy az első napokban kerüljék az erőkifejtést. A nagy magasságra érzékenyek, a szívbetegek konzultáljanak orvosukkal. A tapasztalatok szerint az oda látogató turisták kb. felénél valamilyen mértékben jelentkeznek a magassági betegség tünetei (fáradékonyság, fejfájás stb.), de a helyiek erre fel vannak készülve, és tudnak helyi gyógykészítményt biztosítani, valamint szükség esetén – az oxigénhiány enyhítésére – rendelkezésre áll palackozott oxigén. Az akklimatizációt segíti, hogy a 3000 méter feletti területekre megérkezés előtt minimum 18-20 órát Arequipában töltünk, mely 2300 méteres magasságon fekszik.

 
Időzóna: Magyarországhoz képest Peru mínusz 6 óra, Bolívia (Nagy perui körutazás) mínusz 5 óra.
Repülési idők: Nyugat-Európából Limába a repülőút hossza kb. 12 óra, a Perun belüli repülőutak 1-2 óra hosszúak.
Útlevél: Az útlevélnek a Bolíviából történő kilépés időpontjától számítva még legalább fél évig érvényesnek kell lennie (Nagy perui körutazás).
Vízum: 2016 januárjában magyar állampolgároknak nem szükséges.

EGYEDÜL UTAZNA ? HA VÁLLALJA A TÁRSÍTÁST, AKKOR NEM KELL EGYÁGYAS FELÁRAT FIZETNIE ! ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁINKBAN !

AZ ÚT FOGLALÁSA ELŐTT, KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJON AZ AKTUÁLIS SZABAD HELYEK FELŐL IRODÁNKBAN ! EGYES IDŐPONTOKRA CSAK VÁRÓLISTÁRA LEHET JELENTKEZNI!

 

 
indulás nap/éj ellátás ár
2017.11.27 12/10 Félpanzió 882 000 Ft kalkuláció
Indulás: 2017.11.27
Nap/éj: 12/10
Ellátás: Félpanzió
Ár: 882 000 Ft
kalkuláció
/user_images/utak_37396309_187_alpaka.jpg
/user_images/utak_37396310_187_arequipa.jpg
/user_images/utak_37396311_187_cuzco.jpg
/user_images/utak_37396312_187_cuzco2.jpg
/user_images/utak_37396313_187_folklor.jpg
/user_images/utak_37396314_187_inka_arusok.jpg
/user_images/utak_37396315_187_inka_epiteszet.jpg
/user_images/utak_37396316_187_kolostor.jpg
/user_images/utak_37396317_187_lima.jpg
/user_images/utak_37396318_187_machu_picchu.jpg
/user_images/utak_37396319_187_machu_picchu2.jpg
/user_images/utak_37396320_187_machu_picchu3.jpg
/user_images/utak_37396321_187_nepviselet.jpg
/user_images/utak_37396322_187_paracas_nemzeti_park.jpg
/user_images/utak_37396323_187_szent_katalin_kolostor.jpg
/user_images/utak_37396324_187_szent_katalin_kolostor2.jpg

2017. Personal Tours. Minden jog fenntartva!