Nyitvatartás

Főiroda (Frankel Leó u. 47.)
hétfőtől péntekig 10.00-18.00,

május-szeptember 15-ig szombaton 10-13-ig

Pesti iroda (Nádor u. 26.): H-P 09.00-17.00

Personal Tours
   
Főoldal

FOGLALJON ONLINE!

Tudta, hogy utazását már online is lefoglalhatja? Rendszerünk segítségével tájékozódhat a szabad helyekről, azonnal kiszámolhatja nyaralása árát és már foglalhatja is! Kattintson az ártáblázatban a jobb oldali oszlopban található "KALKULÁCIÓ" gombra és megkapja az ajánlat pontos végösszegét vásárlási kényszer nélkül! Használja ki az online foglalás előnyeit, foglalja le útját otthonról, kényelmesen!

HÍRLEVÉL AKCIÓKRÓL!

Hetente kétszer hírlevélben értesülhet a legfrissebb akciós ajánlatokról! Iratkozzon fel most!
Budapest Airport
Romantikus strandregények a Personal Tours ajánlásával:
Emri Nóra

Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa I. **** - Thaiföld /

Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa I.

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokig és vissza. Thaiföl­dön lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repü­lési szaka­szokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzem­anyag­fel­vétel céljából. Ezeken a nagy­mé­retű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re hasz­nálnak az utazási irodák.

Szállás

9 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szál­lo­dák­nak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, műholdas tv, te­le­fon, hűtőszekrény vagy minibár áll utasaink ren­del­ke­zésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., az 5. és a 6. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. naptól.

Program:

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihe­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszi­kus táncok
Vacsora egy thai étteremben jelleg­zetes thai­földi éte­lek­kel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltö­zött thai táncosok bemu­ta­tó­jában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.300 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­keivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), vala­mint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lo­mával és a szemet gyö­nyör­köd­te­tő Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel két­szer annyit látnak utasa­ink, mint a Bangkokban szokásos fél­na­pos (3-4 órás) város­néző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­medencéjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirándulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi esőerdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lya­ikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsungelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katona­te­me­tőben és az egy­kori fogoly­tábor helyén beren­de­zett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai királyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város év­szá­za­do­kon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­li­záció köz­pontja volt, míg­nem a burma­iak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben le­nyű­gö­ző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kise­rődök stb.). Ebéd egy helyi étteremben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyan­csak ősi város, ahol a khmer (kambo­dzsai) építő­mű­vé­szet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgy­ne­ve­zett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizs­föl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a za­rán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrá­zolás Thai­földön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli néprajzi múze­umban, ahol főleg fából és bambuszból készí­tett helyi hasz­nálati tár­gyakat mutatnak be.

Közép-thai­földi kirán­du­lá­sunk fő állo­mása Sukhothai romvá­rosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai király­ság a thai törté­nelem első nagy kor­szaka volt. Az arany­kor­ként emle­ge­tett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Thaiföld skanzenje, egzotikus park

Búcsú Bangkoktól, utazás Pattayára. Útközben meg­álló Thaiföld skan­zen­jénél, amely a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épüle­tének máso­latát is felé­pítet­ték. A láto­gatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és népraj­zával. Délután lá­to­ga­tás egy Pattayához közeli egzo­tikus parkban (szikla­kertek, megkö­ve­se­dett fák, egzo­tikus növé­nyek, állatok, krokodil show stb.). Szál­lás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

8. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert

Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő étter­mek, szóra­ko­zó­he­lyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg nap­fény, úszó­me­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­tá­ción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a látogatókat.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revüműsor a híres transz­vesz­tita együttes előadásában.
A fakultatív program ára: 6.100 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

9. nap: Pattaya, Samet-sziget

Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Samet szige­tére, stran­do­lási lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a hely­szí­nen fize­tendő, ga­ran­tált indulás.

10. nap: Pattaya, Mini Sziám

Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei látha­tóak Földünk leghí­re­sebb épü­le­te­inek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, a maket­teket nappali fényben és esti dísz­ki­vi­lá­gí­tás­ban is meg­cso­dál­hatják.

11. nap: Pattaya, Elefánt farm

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefánt­háton, bemu­tatják a környék élővi­lágát egy rövid erdei séta kere­tében, majd ökör­fo­gattal viszik vissza a láto­ga­tókat a farm központ­jába, az ebéd helyszínére.
A fakultatív program ára: 19.500 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thai­földről.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakul­ta­tívok kivé­te­lével, a szük­séges belé­pő­dí­ja­kat, a 9 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a 3., 5. és 6. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig és a helyi ide­gen­ve­zetéseket.

Hasznos tudnivalók

Időjárás: A száraz évszak novembertől márciusig tart Thaiföldön. Ritka az eső, a hőmérséklet 30 °C körüli. A tenger vize strandolásra alkalmas (26-28 °C).
Egészségügyi előírások: A Kwai folyónál és Észak-Thaiföldön a dzsungelben előfordultak régebben maláriás megbetegedések. Bár a helyi partneriroda szerint ma már nincs ilyen veszély, azért az ide utazók konzultáljanak orvosukkal vagy a Nemzetközi Oltóközponttal a malária elleni tabletta (esetleg a Hepatitis A elleni védőoltás) szükségességéről.
Időzóna: Magyarországhoz képest plusz 6 óra.
Repülési idők: Európából Thaiföldre a repülőút hossza 11 óra.
Útlevél: Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek a hazautazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Vízum: Thaiföldre 2017 januári információk alapján magyar állampolgároknak 30 napnál rövidebb tartózkodás esetén nem szükséges vízum.

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

A részvételi díjak tartalmazzák a belépődíjakat.


EGYEDÜL UTAZNA ? HA VÁLLALJA A TÁRSÍTÁST, AKKOR NEM KELL EGYÁGYAS FELÁRAT FIZETNIE ! ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁINKBAN !

AZ ÚT FOGLALÁSA ELŐTT, KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJON AZ AKTUÁLIS SZABAD HELYEK FELŐL IRODÁNKBAN ! EGYES IDŐPONTOKRA CSAK VÁRÓLISTÁRA LEHET JELENTKEZNI!

 

 
indulás nap/éj ellátás ár
2017.11.25 12/9 Reggeli 275 000 Ft kalkuláció
Indulás: 2017.11.25
Nap/éj: 12/9
Ellátás: Reggeli
Ár: 275 000 Ft
kalkuláció
/user_images/utak_37463409_187_bang_pa-in.jpg
/user_images/utak_37463410_187_bangkok.jpg
/user_images/utak_37463411_187_bangkok2.jpg
/user_images/utak_37463412_187_buddha.jpg
/user_images/utak_37463413_187_buddha2.jpg
/user_images/utak_37463414_187_egykori_fovaros.jpg
/user_images/utak_37463415_187_elefant.jpg
/user_images/utak_37463416_187_elefantok.jpg
/user_images/utak_37463417_187_hajnal_templom.jpg
/user_images/utak_37463418_187_kapuorzok.jpg
/user_images/utak_37463419_187_kiralyi_palota.jpg
/user_images/utak_37463420_187_kiralyi_palota2.jpg
/user_images/utak_37463421_187_majom_templom.jpg
/user_images/utak_37463422_187_mini_sziam.jpg
/user_images/utak_37463423_187_nakhon_pathom.jpg
/user_images/utak_37463424_187_nong.jpg
/user_images/utak_37463425_187_palotaegyuttes.jpg
/user_images/utak_37463426_187_romvaros.jpg
/user_images/utak_37463427_187_romvaros2.jpg
/user_images/utak_37463428_187_strand.jpg

2017. Personal Tours. Minden jog fenntartva!